සීගිරිය රාජකීය නාන තටාකට නිදන් හොරු ගල් උණුවන රසායනික ද්‍රව්‍යයක් දාලා

January 7, 2020 admin 0

ඓතිහාසික සීගිරිය මාලිගා සංකීර්ණයේ පිහිටි “රාජකීය නාන තටාකය” පෘෂ්ඨයේ වර්ණය වෙනස්වීමක් සම්බන්ධයෙන් රසායනාගාර පරීක්ෂණයක් පවත්වන බැව් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සීගිරිය කලාප අංක එක භාර පුරාවිද්‍යා නිලධාරි […]