කටට කෙල උනන සුපිරි කෑම හදන YouTube චැනල් 7ක්.

දැන් ඉතිං අපි මැරීගෙන ඉගෙන ගත්තෙ මොකටද? රස්සාවක් හොයගන්න. රස්සාවක් හොයාගන්නෙ මොකටද? සල්ලි හම්බුකරන්න. සල්ලි හම්බුකරන්නෙ මොකටද? හොඳට කාලා ඇඳලා ඉන්න. අන්න ඒ මුලින්ම කියන...

log in

reset password

Back to
log in